W związku z wejściem w życie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Powiśle zgodnie z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej.

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję
Więcej informacji

Władze spółdzielni

 • Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
  _Jest to najwyższym organem Spółdzielni. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia władzę sprawuje Zarząd Spółdzielni, a nadzoruje go Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 • Rada Nadzorcza Spółdzielni

  Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. Uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczneji kulturalnej,
 2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie
  • nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  • zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  • przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.
 4. Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu.
 5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 6. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 7. Uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 8. Uchwalanie regulaminu:
  • członków, ustanawiania praw do lokali i zmiany mieszkań,
  • rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  • rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  • rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody na poszczególne lokale,
  • rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  • postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
  • zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
  • wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • porządku domowego,
  • zarządu,
  • komisji rady,
  • gospodarki funduszem remontowym.
 9. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.
 • Zarząd Spółdzielni

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie oraz przez radę nadzorczą.

Skład i liczbę członków zarządu określa statut spółdzielni. Stosownie do jego postanowień członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera walne zgromadzenie lub rada nadzorcza.

Możliwy jest także zarząd jednoosobowy, w skład którego wchodzi jedynie prezes. Zarząd taki nie może jednak dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa (leży to w gestii rady nadzorczej).

Spółdzielnie, których członkami są wyłącznie osoby prawne, wybierają zarząd spośród kandydatów będących osobami fizycznymi wskazanymi przez te osoby prawne.

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek oraz pełnomocnik spółdzielni. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać dwaj pełnomocnicy.

Zarząd może również udzielić pełnomocnictwa członkowi zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej części, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Statut może jednak uzależnić udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd od uprzedniej zgody rady nadzorczej.

Z członkami zarządu zatrudnionymi w spółdzielni rada nadzorcza nawiązuje stosunek pracy — w zależności od powierzonego stanowiska — na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy).

Godziny pracy
poniedziałek 8:00 16:00
wtorek - piątek 7:00 15:00
Kontakt

(81) 887-80-01
(81) 887-84-69

Wiecej >
Telefony alarmowe i dyżurne

112 - Telefon alarmowy
997 - Policja
998 - Straż pożarna
999 - Pogotowie ratunkowe

Wiecej >

167637
Wyświetleń


32
Użytkowników